Polityka prywatności

A. PODSTAWOWE INFORMACJE

Dążymy do dostarczania Państwu profesjonalnych i wartościowych produktów oraz usług przy jednoczesnym zagwarantowaniu poszanowania Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności (także „Polityka”) określa kiedy, dlaczego oraz w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy informacje osobowe o naszych partnerach biznesowych (w tym optykach), potencjalnych klientach, klientach oraz użytkownikach naszych stron internetowych („ Podmioty Danych”) oraz w jaki inny sposób je przetwarzamy (łącznie „przetwarzamy”). „Dane Osobowe” stanowią wszelkie informacje dotyczące Państwa, które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania Państwa, czy to bezpośrednio czy pośrednio.

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, jak wskazano w niniejszej Polityce Prywatności oraz jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa. Dlatego też niniejszą Politykę Prywatności należy czytać wraz ze wszelkimi innymi powiadomieniami lub warunkami dostarczonymi Państwu w chwili zbierania od Państwa danych (lub na późniejszym etapie) lub też dostępnymi na innych stronach naszej witryny internetowej.

W przypadku korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych, będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe zebrane za pomocą plików cookie zgodnie z naszą Polityką Cookies. Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką Cookies.

B. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Spółka CooperVision Poland sp. z o.o. – z siedzibą przy ul. Przemysława Gintrowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000464435 („ CooperVision Poland”) – jest administratorem Państwa Danych Osobowych. Można się z nami skontaktować pod nr telefonu +48-22-306-0075; adresem e-mail: PolishCS@coopervision.co.uk lub listownie pod adresem wskazanym powyżej.

W przypadku, gdy CooperVision Poland udostępnia Dane Osobowe spółkom powiązanym z grupy CooperVision („Spółki Powiązane”, co oznacza nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową oraz jej spółki zależne), Spółki Powiązane są również administratorami Państwa danych, jak wyjaśniono w niniejszej Polityce Prywatności. Dane dotyczące Spółek Powiązanych, w tym ich lokalizacje, są wymienione tutaj.

W niniejszej Polityce Prywatności odniesienia do „my”, „nas” lub „nasz” oznaczają CooperVision Poland i/lub Spółki Powiązane. Odniesienia do „Państwo” oraz „Państwa” dotyczą Podmiotów Danych.

C. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I DLACZEGO?

Rodzaje informacji, które możemy od Państwa zbierać, w zależności od sposobu Państwa interakcji z nami (np. tego, jak korzystacie Państwo z naszych stron internetowych) oraz celów przetwarzania, obejmują:

Kategoria Podmiotu DanychRodzaj informacjiCele przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Partnerzy biznesowi (w tym optycy, pracownicy sklepów)Państwa imię i nazwiskoPaństwa adres (służbowy oraz prywatny)Państwa adres e-mailPaństwa numery telefonów (służbowy i prywatny)Państwa tytuł zawodowy, funkcjaPaństwa historia zakupówwysyłanie do Państwa nabytego od nas towaruświadczenie przez nas usługwykonanie zawartej z Państwem umowy, w tym pobieranie od Państwa płatności, wysyłanie faktur, wyciągów oraz wezwań do zapłatywysyłanie do Państwa informacji handlowych o charakterze nie-marketingowymwysyłanie do Państwa informacji handlowych o charakterze marketingowym (w tym naszego e-mailowego newslettera) dotyczących naszych produktów lub usług, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodęwypełnienie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnychwykonanie zawartej z Państwem umowyPaństwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)
Potencjalni klienciPaństwa imię i nazwiskoPaństwa adres (służbowy oraz prywatny)Państwa adres e-mailPaństwa numery telefonów (służbowy i prywatny)wysyłanie do Państwa informacji o charakterze marketingowym (w tym naszego e-mailowego newslettera) dotyczących naszych produktów lub usług, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodęPaństwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)
Klienci (w tym uczestnicy wydarzeń promocyjnych)Państwa imię i nazwiskoPaństwa adres (służbowy oraz prywatny)Państwa adres e-mailPaństwa numer telefonu (prywatny)rachunek bankowyorganizacja wydarzeń promocyjnych, w tym udzielanie Państwu rabatówwysyłanie do Państwa informacji o charakterze marketingowym (w tym naszego e-mailowego newslettera) dotyczących naszych produktów lub usług, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodęwypełnienie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnychPaństwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)
Użytkownicy naszych stron internetowychpliki cookieadres IPpołożenie geograficznetyp i wersja przeglądarkisystem operacyjnyinformacja o Państwa wizytach oraz korzystaniu z naszych stron internetowychadministrowanie naszymi stronami internetowymipersonalizowanie naszych stron internetowychumożliwienie Państwu korzystania z usług dostępnych na naszych stronach internetowychwypełnienie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnychwykonanie zawartej z Państwem umowyPaństwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)

 
Nasze cele biznesowe – możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w naszych wewnętrznych celach biznesowych (w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami), takich jak:

Uważamy, iż zagrożenie dla Państwa praw do prywatności w związku z Danymi Osobowymi, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów nie jest nadmierne lub zbyt ingerujące. Wprowadziliśmy także zabezpieczenia Państwa praw poprzez zapewnienie właściwych okresów przechowywania danych oraz kontrole bezpieczeństwa.

Ponadto, możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w dodatkowych celach wyraźnie określonych w momencie zbierania Państwa Danych Osobowych.

Jeśli postanowicie Państwo nie podawać żądanych przez nas Danych Osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu produktów i/lub usług, których Państwo żądacie lub w inny sposób zrealizować celu (celów), dla którego (których) zwróciliśmy się do Państwa o podanie Danych Osobowych.

D. KIEDY PRZEKAZUJEMY DANE PODMIOTOM TRZECIM?

Niektóre produkty i/lub usługi, które dostarczymy wymagają zaangażowania osób trzecich. Nie sprzedajemy, nie rozpowszechniamy ani nie przekazujemy w innym sposób, na zasadach komercyjnych, Danych Osobowych osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że możemy przekazywać informacje w ramach grupy kapitałowej, do której należymy, jak również naszym usługodawcom oraz innym osobom trzecim w celach wskazanych w niniejszej Polityce:

a) Przekazywanie danych w ramach grupy CooperVision

CooperVision Poland może przekazywać Dane Osobowe Spółkom Powiązanym:

b) Przekazywanie danych usługodawcom

Przekazujemy Państwa Dane Osobowe także naszym usługodawcom, będącym osobami trzecimi, których angażujemy w celu świadczenia różnych usług, w zakresie:

Powyższych usługodawców wybraliśmy starannie oraz podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, aby Państwa Dane Osobowe były odpowiednio chronione. Wszyscy z naszych usługodawców są zobowiązani na mocy umowy do przetwarzania Danych Osobowych im dostarczonych jedynie w celach świadczenia na naszą rzecz konkretnej usługi oraz utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych Osobowych.

c) Przekazywanie danych innym odbiorcom

Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe także:

E. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazywanie Państwa Danych Osobowych Spółkom Powiązanym oraz pomiędzy nimi, usługodawcom lub innymi odbiorcom może wiązać się z wysyłaniem Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („ EOG”), do lokalizacji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak poziom ochrony na terenie państw EOG, w tym do państw trzecich, które nie są objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, w tym do Stanów Zjednoczonych.

Jednakże, możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe poza EOG jedynie, gdy:

Możecie Państwo zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach, które stosujemy w odniesieniu do przekazywania Państwa Danych Osobowych poza EOG oraz, gdy ma to zastosowanie, kopii standardowych klauzul ochrony danych, które stosujemy poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem email: DPO@cooperco.com.

F. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Naszą polityką jest przechowywanie Państwa Danych Osobowych tak długo jak wymaga tego konkretny cel lub cele, dla których dane zostały zebrane (np. wykonanie zawartej z Państwem umowy). Jednakże, możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych Danych Osobowych przez dłuższy czas, biorąc pod uwagę czynniki obejmujące:

Kontynuując przetwarzanie Państwa Danych Osobowych zapewnimy, aby były one traktowane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Po ustaniu dopuszczalnego okresu przechowywania Państwa Danych Osobowych, bezpiecznie usuniemy lub zanonimizujemy je.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się, jak długo przechowujemy Państwa Dane Osobowe w określonym celu, możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem email: DPO@cooperco.com. Więcej informacji o tym, jak długo przechowywane są pliki cookie, dostępnych jest w naszej Polityce Cookies.

G. JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE?

Mamy świadomość, że Państwa Dane Osobowe są poufne. Zachowamy poufność oraz będziemy chronić Państwa Dane Osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679 („RODO”).

Wdrożyliśmy technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują wykorzystanie zapór (firewalls), szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu, staranny wybór usługodawców oraz inne uzasadnione technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa Danych Osobowych. Tworzymy również kopie zapasowe oraz stosujemy inne środki zapobiegające przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa Danych Osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi Danych Osobowych, które podlegają ochronie.

Proszę jednak zauważyć, iż w przypadku, gdy przesyłacie Państwo do nas informacje przez Internet, nigdy nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne. Na potrzeby wszelkich płatności, jakie pobieramy od Państwa online wykorzystujemy uznawany, bezpieczny system płatności online.

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych, które mogłoby narazić Państwa na poważne ryzyko, niezwłocznie Państwa o tym zawiadomimy.

H. PAŃSTWA PRAWA

Niniejszy rozdział określa przysługujące Państwu prawa. Poszczególne prawa nie mają charakteru absolutnego i każde z nich podlega pewnym wyjątkom lub zastrzeżeniom zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

I. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli pragniecie Państwo uzyskać więcej informacji lub wykonać którekolwiek z przysługujących Państwu praw, lub jeśli jesteście Państwo niezadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: DPO@cooperco.com..

Przed dokonaniem oceny Państwa żądania, możemy zażądać dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Państwa. Jeśli nie dostarczycie Państwo żądanych informacji i, w efekcie, nie będziemy w stanie Państwa zidentyfikować, będziemy mogli odmówić rozpatrzenia Państwa żądania.

Udzielimy odpowiedzi na Państwa żądanie co do zasady w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania od Państwa. Możemy przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące, jeśli będzie to niezbędne biorąc pod uwagę skomplikowany charakter żądania oraz liczbę złożonych żądań.

Nie będziemy pobierać żadnych opłat z tytułu przekazania informacji, o których mowa, oraz podejmowanych przez nas działań, chyba że:

Jeśli nie jesteście Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią na Państwa skargę lub uważacie, że przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych nie jest zgodne z przepisami prawa z zakresu ochrony danych, możecie Państwo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych. Organem ochrony danych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, lub jego następca.

Lista podmiotów powiązanych CooperVision